Skip to main content
Sign In
 

 Gaelic Language Plan 2017-2022 

  | Publication Date: 19/06/2017 

Public Consultation19th June to 31st July 2017

Co-chomhairleachadh Poblach19 Ògmhios gu 31 Iuchar 2017

The second edition of NHS Highland’s Gaelic Language Plan is now out for public consultation and the board is looking for comments by 31 July 2017.

Tha co-chomhairleachadh poblach ga chumail an-dràsta air an dàrna Plana Gàidhlig aig NHS na Gàidhealtachd agus tha am Bòrd Slàinte a’ sireadh bheachdan bho dhaoine ro 31 Iuchar 2017.

A copy of the plan is available here 
Gheibhear lethbhreac den Phlana an seo

A copy of the media release is available here
Gheibhear lethbhreac den bhrath-naidheachd an seo

To comment on the plan please complete a questionnaire 
Gus beachdan a thoirt seachad air a’ Phlana, lìonaibh an ceisteachan seo a-steach

Comments can also be submitted by email to maimie.thompson@nhs.net or write to Maimie Thompson, Head of Public Relations and Engagement, NHS Highland, Assynt House, Beechwood Park, Inverness IV2 3BW or 01463 704722

Faodaidh sibh cuideachd beachdan a chur ann am post-d gu maimie.thompson@nhs.net no faodaidh sibh sgrìobhadh gu Maimie NicThòmais,  Ceannard airson Dàimh agus Conaltradh ris a’ Phoball, NHS na Gàidhealtachd, Taigh Asainn, Pàirce nam Faidhbhile, Inbhir Nis IV2 3BW no faodaidh sibh fònadh 01463 704722

 

Download the publication via the following link:

Further information

Word 
Policy/Procedure